Stanowisko Samoobrony w sprawie systemu bankowego w Polsce

 We współczesnym świecie banki są instytucjami w dużej mierze pasożytniczymi, które działają coraz bardziej wbrew interesom społecznym w skali poszczególnych państw i w układzie stosunków międzynarodowych. Kreują one pieniądze sterując ich obiegiem często poza kontrolą rządów narodowych.

Wywalczyły one sobie różnymi metodami także przekupstwem, określone uprawnienia uniezależniające je od organów państwowych i parlamentów. Czerpią olbrzymie zyski z działalności tylko papierowo-księgowej. Jeżeli są to banki państwowe lub spółdzielcze, to zyski te są przynajmniej spożytkowane w interesie społecznym. Jeżeli są to banki prywatne - to ich zyski są usankcjonowaną grabieżą społeczeństw w łonie których prowadzą swoją działalność. Dlatego państwo nasze musi ratować własny narodowy, państwowy system bankowy, a obcy kapitał dopuszczony do nich musi być ograniczony do udziałów nie pozwalających na szkodliwe, samodzielne decyzje finansowe obcych udziałowców. Współczesny kapitalistyczny system bankowo finansowy, reprezentowany przez Bank Światowy i Międzynarodowy Fundusz Monetarny rujnuje w sposób systematyczny gospodarki państw które stają na gruncie narodowych racji stanu i obrony własnych interesów. Polska nie stanowi tu wyjątku jako ofiara funkcjonowania tego systemu.

Dlatego "Samoobrona" postuluje o zachowanie narodowego systemu bankowego z monopolem kreowania krajowego pieniądza i ścisłą kontrolą państwa nad działalnością obcych banków prywatnych, których liczba i działalność winna być zdecydowanie ograniczona. Wpuszczenie obcych banków na teren Polski to swoista trucizna wprowadzona do naszych procesów ekonomicznych. Banki szczególnie z przewagą obcego kapitału należy wyłączyć z wszelkiego pośrednictwa w tworzeniu i przepływie pieniędzy związanych np. z realizacją budżetu państwa, inwestycji państwowych i finansowaniu innych celów do których państwo jest zobowiązane.

Pieniądze na te cele nie mogą być uzyskiwane w formie oprocentowanego kredytu, albowiem tworzy to sztuczne zadłużenie państwa tzw. dług wewnętrzny.

Na tego rodzaju cele państwo powinno wykorzystywać Bank Narodowy i jego nie oprocentowane usługi finansowe, w ten sposób eliminowana być powinna pasożytnicza rola banków, wymuszana przez światowe ośrodki finansowe, na rządach poszczególnych krajów przez różnego rodzaju naciski i szantaże, nawet militarne.

Utrzymywanie własnego systemu bankowo-finansowego to podstawowy warunek zachowania suwerenności gospodarczej państwa i jego niepodległości.

/-/ Lech Kuropatwiński