MENU
WIEŚCI Z KRAJU
KONTAKT
Biuro Krajowe Partii:
Al. Jerozolimskie 11/19 lok.14
00-508 Warszawa
tel.: (22) 629 32 90
samoobrona@samoobrona.org.pl

Nr konta: Alior Bank
41249000050000453042918643

LINKIŁÓDŹ


O NAS
REDAKCJA
WYSZUKIWANIE

LOGO
  Czwartek, 30 Marca 2017

Założenia projektu ustawy o emeryturach pomostowych

14.02.2007

Wypada się zgodzić z tezą, iż ustawa pomostowa jest kukułczym jajem, które poszczególne rządy podrzucały swoim następcom. W efekcie mamy sytuację, w której istnieje zagrożenie niewdrożeniem systemu emerytur pomostowych w oznaczonym terminie tj. z dniem 1 stycznia 2008 r. Sprawa ciągnie się już od 8 lat. Wyłożył się na niej, z powodu protestów związkowych, rząd Jerzego Buzka, a ze stanowiska poleciał Krzysztof Pater — Minister Polityki Społecznej w rządzie Leszka Millera. W końcu, ta nierozwiązana sprawa trafiła na Minister Pracy i Polityki Społecznej Annę Kalatę. Okazało się wówczas, że ustawę trzeba było praktycznie szybko pisać od nowa. Nie jest więc winą, że być może systemu nie da się wdrożyć w wymaganym czasie. Opóźnienia te w zdecydowanej mierze są wynikiem indolencji jej poprzedników a także czasochłonnej procedury uzgodnień, w celu uzyskania końcowej decyzji Rady Ministrów, bez której żadna ustawa, ani opinia nie może znaleźć się w Sejmie.

Problematyka wiąże się z ważnym czynnikiem społecznym, jaki jest bezrobocie, zwłaszcza wśród osób starszych wiekiem. Wielu upatruje w tej sprawie antidotum na bezrobocie, zwłaszcza pośród osób starszych wiekiem. Należy jednak z całą mocą podkreślić, że jest to założenie całkowicie błędne.

Związkowcy słusznie dążą do zabezpieczenia materialnego przez państwo starszych wiekiem pracowników, którzy mogą być zagrożeni utratą źródła utrzymania. Jednakże w tym przypadku oceny i dążenia związkowe są strzałem w płot. Trzeba bowiem z całą mocą podkreślić, że projektowana ustawa nie ma na celu zabezpieczenia materialnego wszystkich pracowników zagrożonych zwolnieniami. Przypomnieć trzeba, że celem nowej reformy ubezpieczeń jest również stopniowa likwidacja możliwości wcześniejszego przechodzenia na emeryturę. Oznacza to, że osoby pracujące w szczególnych warunkach lub wykonujące pracę o szczególnym charakterze, ze względu na zagrożenia społeczne i predyspozycje osobiste, powinny mieć uprawnienia do wcześniejszej emerytury, a tym samym zostać objęte rozwiązaniami projektowanej ustawy o emeryturach pomostowych.

Projektowana ustawa jest fragmentem zapowiedzianej reformy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Zatem dokładnym jej celem jest tylko i wyłącznie wprowadzenie świadczenia czasowo rekompensującego likwidację możliwości wcześniejszego przechodzenia na emeryturę przez osoby zatrudnione w warunkach szczególnych lub wykonujących prace o szczególnym charakterze, jako zabezpieczenie ich praw nabytych.

W systemie repartycyjno-kapitałowym i indywidualnych kontach osobistych projektodawcy nie przewidzieli miejsca na wcześniejsze emerytury, jakie dotychczas obowiązywały, ponieważ nie ma płatnika tych emerytur. Istnieją również naciski na resort pracy m.in. ze strony związków zawodowych, na przedłużenie obowiązującej ustawy, ale w sytuacji, kiedy budżetu nie stać na ustawową waloryzację obecnie wypłacanych emerytur, nie ma możliwości zwiększenia ilości wcześniejszych emerytów. Takie bowiem założenie kłóci z logiką i nieubłaganą ekonomią.

Tymczasem poparcia związków zawodowych należałoby oczekiwać w dziele radykalnego zwiększenia roli państwa w aktywizacji zawodowej osób zbliżających się do wieku emerytalnego. Te osoby trzeba chronić, jako pracowników posiadających bogate doświadczenie zawodowe, szczególnie cenne w dobie zwiększonej emigracji fachowców młodszych wiekiem. Zabezpieczeniem materialnym tych osób, które zbliżają się do wieku emerytalnego, a utraciły źródło zarobkowania, ma być natomiast ustawa wprowadzająca powszechny system zasiłków dla osób nie z własnej winy pozostających bez pracy, czyli osławione minimum socjalne, która w powiązaniu z systemem aktywizacji zawodowej może w zupełności rozwiązać problem.

Komu zatem mają przysługiwać emerytury pomostowe?

Emerytury pomostowe będą przysługiwały ubezpieczonym, urodzonym między 31 grudnia 1948 r. a 1 stycznia 1969 r., którzy nie mogli skorzystać z przepisów przejściowych art. 46–50 i 184 ustawy o emeryturach i rentach z FUS oraz art. 88 ustawy Karta Nauczyciela oraz zatrudnionym przed 1 stycznia 1999 r. na stanowiskach i przy pracach w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze.

Wykazy stanowisk pracy w szczególnych warunkach oraz rejestr osób zatrudnionych w szczególnych warunkach, określać będą pracodawcy w oparciu o definicje pracy, które należy rozumieć jako prace wykonywane stale i w pełnym wymiarze czasu, w ekstremalnych warunkach środowiska, determinowanych siłami natury lub procesami technologicznymi, które mogą powodować trwałe, negatywne skutki zdrowotne, którym nie można zapobiec stosując odpowiednie środki profilaktyki technicznej, organizacyjnej i medycznej. Pod pojęciem pracy o szczególnym charakterze należy rozumieć pracę wymagającą szczególnej sprawności psychofizycznej, której obniżenie, spowodowane naturalnym procesem starzenia się uniemożliwia, po osiągnięciu określonego wieku, wykonywanie tej pracy w sposób zapewniający bezpieczeństwo publiczne. W pojęciu pracy o szczególnym charakterze zamyka się również prace polegającą na bezpośrednim ratowaniu życia, w warunkach zagrożenia własnego życia lub zdrowia.

Omówione wyżej warunki spełniają zwłaszcza osoby, które pracują na stanowiskach: pilotów statków powietrznych, nawigatorów na statkach i promach morskich oraz pilotów morskich, kontrolerów ruchu lotniczego, maszynistów pojazdów trakcyjnych w transporcie publicznym, nastawniczych i dyżurnych ruchu (czyli zatrudnionych przy ustawianiu drogi przebiegu pociągu), kierowców pojazdów uprzywilejowanych, kierowców autobusów, trolejbusów oraz motorniczych tramwajów w ruchu publicznym, kierowców samochodów przewożących materiały niebezpieczne (tj. wybuchowe, łatwopalne i toksyczne), maszynistów wyciągowych w kopalniach głębinowych, operatorów żurawi wieżowych (kategoria IŻ), a także innych dźwignic w portach i stoczniach, do obsługi których wymagane są wysokie kategorie uprawnień, operatorów reaktorów jądrowych, operatorów przy obsłudze i nadzorze bloków energetycznych wytwarzających energię elektryczną i cieplną, dyspozytorów bezpośrednio sterujących procesami technologicznymi, mogącymi stwarzać nadzwyczajne zagrożenie dla środowiska lub bezpieczeństwa publicznego, osób bezpośrednio zatrudnionych przy produkcji materiałów wybuchowych, środków strzałowych, wyrobów pirotechnicznych oraz ich konfekcjonowaniu, członków zespołów reanimacyjnych pogotowia ratunkowego oraz członków zawodowych ekip ratownictwa (chemicznego, górskiego oraz górnictwa otworowego). Pracownicy jednostek straży pożarnych i służb ratowniczych, biorący udział w akcjach ratowniczych z wyłączeniem pracowników ochotniczych straży pożarnych i związku ochotniczych straży pożarnych oraz monterzy napowietrznych przesyłowych linii energetycznych zatrudnieni bezpośrednio przy usuwaniu awarii także będą się zaliczali do osób uprawnionych do emerytur pomostowych.

Świadczenie pomostowe będzie przysługiwało osobom, które przepracowały 25 lat w przypadku mężczyzn a 20 lat w przypadku kobiet, które minimum 15 lat przepracowały w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, i miały prawo do wcześniejszej emerytury (w wieku 60 lat — mężczyźni i 55 lat — kobiety).

Wysokość emerytury pomostowej będzie obliczana w momencie przejścia na nią i stanowić będzie 50% potencjalnej emerytury, nie mniej jednak niż 90% emerytury minimalnej, określonej w ustawie o emeryturach i rentach z FUS. W przypadku śmierci pobierającego emeryturę rodzinie zmarłego przysługiwać będzie renta rodzinna na zasadach przewidzianych w razie śmierci pracownika. Emerytura pomostowa nie będzie dziedziczona.

Zasady wypłat emerytur pomostowych będą takie same jak w przypadku emerytur z I filaru. Ich waloryzacja będzie się odbywała także wg zasad waloryzacji rent oraz emerytur z I filaru.

Omówione założenia, mają zostać przedłożone Sejmowi do końca kwietnia br. O ile nie powstaną większe przeszkody ustawa ma wejść w życie z dniem 1 stycznia 2008 r.

Ponieważ jest to zadanie nowe dla ZUS, nie można niestety wykluczyć, że instytucja wypłacająca emerytury pomostowe, nie będzie w stanie tego dokonać, z uwagi na brak czasu na przygotowanie odpowiedniego systemu informatycznego. Przedstawiciele ZUS mówią nawet o potrzebie roku na jego wprowadzenie. Ministerstwo zdaje sobie sprawę z tej niewygodnej sytuacji, zatem w ramach obecnego projektu wypracowywane są rozwiązania, które zapobiegłyby tej sytuacji. Nie można jednak brać pod uwagę bezterminowego przedłużenia obecnych przywilejów, gdyż, jak to zostało stwierdzone wcześnie nie ma możliwości jego finansowania. W dodatki trzeba pamiętać, że do poboru emerytur szykuje się wyż demograficzny, a przyrost naturalny maleje. Pogorszy się zatem stosunek ilościowy ludzi pracujących do ludzi będących na emeryturze.

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej cały czas ma na uwadze trudną sytuację pracowników zbliżających się do wieku emerytalnego. Aby jednak rozwiązać ten problem, potrzebna jest wola całej koalicji dla jego rozwiązania, a nie tylko chęć jednego koalicjanta i powierzonego mu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej pod zarządem Minister Kalaty.

(-) Marcin Domagała
Włodzimierz Czechowski
Autorzy są
doradcami
Ministra Pracy i Polityki Społecznej

PROGRAM

POLECAMY


KONSTYTUCJA

SAMOOBRONA | POLEĆ NAS ZNAJOMYM |DODAJ DO ULUBIONYCH | KONTAKT | ENGLISH
ostatnia aktualizacja: 9.07.2008